COMPAÑÍAS

165

iF AWARDS

Xiaomi Corporation

CONTACTA

Xiaomi Corporation
Zhufang Rd. No. 66, Qinghe, Haidian Shunshi Jiaye Pioneer Park E
100085 Beijing
China

Phone +86 010 60606666
www.mi.com