Peking Opera Mask
Peking Opera Mask
Peking Opera Mask
Peking Opera Mask
Peking Opera Mask
Peking Opera Mask
Peking Opera Mask
Peking Opera Mask
Peking Opera Mask
Peking Opera Mask
Peking Opera Mask
Peking Opera Mask
Peking Opera Mask
Peking Opera Mask
2024

Share:

Peking Opera Mask

Building blocks & AR technology

" Peking Opera Mask", as an innovative Peking Opera teaching aid, combines Peking Opera teaching and AR technology. The puzzle consists of wooden blocks with geometric elements painted on them. Children can feel the charm of Peking Opera in the process of puzzle solving, and it helps children establish a systematic understanding of Peking Opera in an entertaining and educational way. The process of combining various Peking Opera characters through puzzles can virtually exercise children's creativity and logical thinking.

Client / Manufacturer

Beijing University of Posts and Telecommunications

Beijing, CN
Design

Beijing University of Posts and Telecommunications

Beijing, CNZhenwei You, Wei Sun, Yaohua Bu, Haotian Wang, Qi Li, Yu Zhang, Hanlu Yu

School of Digital Media & Design Arts

Beijing, CNHuiyi Shi, Chen Wang, Jiaxin Deng, Shuhui Wan, Zhe Li, Zhuoyue Ning, Zhuocheng Shi, Shuyi Zeng, Yiqi Zhao, Jiarui Wang, Yuanjie Cai, Meng Gao

Communication University of China

Beijing, CNXiaoyan Shi, Ning Ma, Qiang Qin, Jiaying Zheng, Azusahiro You(Japan)
Date of Launch
2023
Development Time
up to 12 Month
Target Regions
Asia, Australia / Oceania, Europe, North America
Target Groups
Consumers / Users

RELATED PROJECTS