DESIGN & ARCHITECTURE STUDIOS

2

iF AWARDS

Rooi Design and Research

GET IN CONTACT

Rooi Design and Research
Mr. Zuoqian Wang
Room 102, Building 137, Zone 1, WanXiangXinTian, Chaoyang District
20000 Shanghai
China

Phone +8613414465572
zuoqian@rooidesign.com