DESIGN & ARCHITECTURE STUDIOS

7

iF AWARDS

Obayashi corporation

GET IN CONTACT

Obayashi corporation
Mr. Kazunori Tsukuda
Shinagawa Inter City, 2-15-2, Konan, Minato-ku
1088502 Tokyo
Japan

Phone +81-3-5769-1424
tsukuda.kazunori@obayashi.co.jp